blue-abstract-glass-balls.jpg

Verksamhetsutveckling med Lean

Satsa på Hållbar konkurrenskraft

AKTUELLT
Välkommen till inspirationsträff inom Produktionslyftet: Hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean

NÄR: 28 augusti, kl 08.30.12.00
VAR: Elisefarm Golf Club · Hörby 

Program, kontakt och inbjudan här!

Treårigt projekt – Hållbar Konkurrenskraft

Läs om hur implementering av Lean-metodiken lyfte Åhmans till högre kvalitet och nöjdare kunder


IUC Syd driver under 2015-2018 projektet Hållbar Konkurrenskraft, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Målet är att stärka konkurrenskraft, produktivitet och lönsamhet hos deltagande företag genom ett förändringsarbete med Leanmetodiken som grund.

"Detta är en del av vår verksamhet som gett en rad företag många aha-upplevelser, och en effektiv start för långsiktig förnyelse. Man kan fortfarande kontakta oss för att ta del av insatser inom Hållbar Konkurrenskraft. Hör av dig till oss!" uppmanar Bengt Gebert, projektledare för Hållbar konkurrenskraft. 

Projektet vänder sig till varu- och tjänsteproducerande företag i Skåne, med fem till 249 anställda, och erbjuder plats för 55 deltagande företag. Beroende på vilken kunskap och vilka erfarenheter av utvecklingsarbete med Lean som redan finns inom företaget, deltar man i olika insatser. Grunden för allt deltagande är en uttalad vilja att satsa på ett långsiktigt förändringsarbete som engagerar såväl ledning som medarbetare.

Hållbar Konkurrenskraft innehåller bland annat en grundutbildning i Lean. Utbildningen vänder sig till dig som vill skapa nyfikenhet, motivation och engagemang för att starta ett förändringsarbete i företaget. De sex halvdagsträffarna har bland annat följande delar:

  • Introduktion till Lean
  • Principer
  • Standardiserat arbete
  • 5S och förbättringsgrupper
  • Daglig styrning och visualisering
  • Kata
  • Lean ledarskap

 

För att göra det möjligt att varva teori och praktiska övningar i autentiska miljöer förläggs träffarna så långt det är möjligt ute på de deltagande företagen. Vi vill också stimulera erfarenhetsutbyte och nätverkande. Nedan bild från Autolink i Arlöv, som bjöd in till en nätverksträff.

 

Jenny Bramell, chefsstrateg på IUC Syd, som sedan start engagerat sig i verksamhetsutveckling med Lean: "Det är väldigt stimulerande för alla deltagare att få besöka andra företag och på plats diskutera olika Leanrelaterade projekt och förbättringar. Vi har företag från olika branscher som här hittar gemensamma utmaningar och kan bygga nätverk för ett fortsatt utbyte." 

       

Ständiga förbättringar

Lean är en filosofi och ett sätt att tänka, snarare än ett verktyg. Bakom alltsammans ligger tanken på ständiga förbättringar och att använda kompetensen hos alla medarbetare.

Vad är det som är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbetsklimat samt smarta och smidiga flöden i hela företaget, såväl i produktionen som i resten av verksamheten. 

Bilindustrin med Toyota i spetsen har arbetat efter de här principerna i många år men Lean fungerar i alla typer av verksamheter, från tillverkning till administration, sjukvård, i kommuner - ja, överallt.

I våra projekt och nätverk inom Lean sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Träffarna ger kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Företagen får också hjälp av en Leancoach, som kommer ut till företaget och stöttar ett förändringsarbete på plats.

IUC Syd - regionsamordnare i Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där IUC Syd ansvarar för region Sydsverige som innefattar Blekinge och Skåne län. Programmet erbjuder företag med 30 till 250 anställda stöttning i sitt praktiska förändringsarbete med Lean som utgångspunkt. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En avgörande förutsättning för framgång är företagets beredskap till omprövning och eget hårt arbete.

Företagen ska efter Produktionslyftets insats ha kraft och engagemang att på egen hand driva Lean-arbetet vidare, allt enligt principen "hjälp-till-självhjälp".

För mer information om Produktionslyftet, kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se

Läs mer om Produktionslyftet här.

Aktuella nätverk:
Vårt nätverk med inriktning på verksamhetsutveckling med Lean har sitt ursprung i våra utvecklingsprojekt inom produktionseffektivisering. I nätverket träffas företag för att få ny kunskap och utbyta erfarenheter med andra. Hur kan vi arbeta smartare, med Lean som grund?
För information om Nätverk Lean:
Kontakta Bengt Gebert, 0706-863225, bengt.gebert@iucyd.se

Läs mer under Nätverk

Fakta Lean:

Lean har sitt ursprung i bilbranschen och verksamhetsutvecklingen hos Toyota. I ett utsatt läge började Toyota fokusera på att bara tillverka vad som efterfrågades, när det efterfrågades och till ett pris som deras marknad klarade av. Att ha kunden i centrum och att ta bort slöserier var en överlevnadsfråga. Just-in-time utvecklades eftersom det var viktigt att få in pengarna snabbt, det var omöjligt att jobba mot lager.

Lean ger stora möjligheter för både goda arbetsförhållanden och en hög effektivitet, men det sker inte automatiskt utan endast genom stor medvetenhet och en vilja att göra verklighet av möjligheterna. Det går inte att generellt dra slutsatsen att ”Lean är bra”, alternativt ”Lean är dåligt”, för arbetsförhållandena. Däremot kan vi konstatera att det finns positiva faktorer inom Lean som kan tas tillvara. 

De hör framförallt samman med:
• Ett långsiktigt intresse att utveckla verksamheten
• Satsning på ledarskap, medarbetarskap, utveckling och lärande
• Utbildning och engagemang
• Ordning och reda
• En vilja att ta tag i problem.

Engångsförbättringar kommer förr eller senare att vara inhämtade av konkurrenterna. En kontinuerlig och över tiden stabil förändringstakt ger däremot konkurrensfördelar som består.