IdustridagenLöfven

IUC på Industridagen den 5 februari i Linköping

IUC medverkade i ett av Industridagens ”digitaliseringsspår”, med ett seminarium under rubriken Digital kompetensomställning – en fråga som inte kan vänta!

Livslångt lärande och ökad samverkan kring kompetensförsörjning

Digitaliseringen är en av krafterna som har påverkat och fortsatt kommer att påverka kompetensbehoven framöver. Behoven kan delvis täckas av nyrekryterad kompetens, men att ta tillvara befintliga medarbetares erfarenhet och kompetens kommer att vara A och O.

Hur tar sig företagen an kompetensomställningsfrågan? Och hur låter vi dåtidens kompetens tillsammans med nutidens, bli framtidens? Paneldeltagarna på seminariet kring kompetensomställning var eniga: Den stora frågan är kompetenshöjning av befintlig personal, och att vi måste samverka - akademi, näringsliv och det offentliga. Ingen enskild part kan ensam hantera frågan.

Sammanfattande fråga för Industridagen i Linköping, den 5 februari: Hur kan svensk industri skaffa sig en konkurrensfördel genom förmågan att matcha den nya digitala tekniken med de människor som arbetar i våra företag?

Frågan formulerades i en debattartikel undertecknad av vd:ar i Industrirådet, som står bakom Industridagen (artikel, Östgöta Correspondenten den 3 februari 2018 ).

Sverige måste öka takten på digitaliseringen, Sverige halkar efter den globala utvecklingen, Kina och Asien dominerar, företagen väljer att växa utomlands… det finns beskrivningar av nuläget för svensk industri, som manar till kritisk eftertanke och nödvändiga, nya strategier för fortsatt svensk industriframgång.

Det finns också beskrivningar som pekar på de förmågor och framgångar som svensk industri har, och vilka utmaningar som - i samverkan - måste hanteras på vägen till fortsatt framgång och ökade konkurrensfördelar.

Sverige har en tradition av öppenhet, av nyfikenhet, vi gillar ny teknik, vi har en bra IT-grund och vi har strukturer som passar för förändringsarbete. Allt detta måste vi nu – i mycket snabb takt – utnyttja.

Ska vi lyckas ”matcha den nya digitala tekniken med de människor som arbetar i våra företag” måste vi blåsa nytt liv i det livslånga lärandet, vi måste lära av varandra och samverka för att hitta vägarna till en bredare rekrytering, och till ett konsekvent arbete med strategisk kompetensförsörjning.

– Bristen på rätt arbetskraft hotar tillväxten i svensk industri. Det är viktigt att vi investerar i både de som har ett jobb och de som saknar ett jobb, sa statsminister Stefan Löfven bland annat i sitt anförande.

Industrirådet pekar på behovet av en tätare dialog mellan industrin och forskning/utbildning. Man efterlyser bättre samordning och korrelation mellan utbildningsutbud och de behov som finns på arbetsmarknaden. Det behövs fler möjligheter till kompletterande utbildningar för att snabbare komma in i ett yrke eller ställa om till nya krav i sitt nuvarande arbete, och ökat utbud av industrirelevanta utbildningar med hög kvalitet.

Publicerad: 2018-02-08 kl. 09:59

Senast ändrad: 2018-02-09 kl. 09:24